Продажба на горива от офисите ни в базите на
и офисите на

Бензиностанция

Актуални цени
на горива

Обновено на 01 ??? 2017

Автомобилен бензин А-95Н 10 ppm, евро 5

Описание на продукта Лесно запалима течност.
Метод за производство Смесване на бензинови фракции.
Приложение Гориво за двигатели с вътрешно горене.
Съхранение В затворени резервоари.
Транспорт Авто и ж.п. цистерни и танкери, отговарящи на правилата за транспортиране на опасни товари.
Безопасност Информационен лист за безопасност ( pdf 1.94 Mb )
Спецификация
Показатели Норма min Норма max Методи за изпитване
1 Октаново число изследователски метод, RON 95 БДС EN ISO5164
2 Октаново число по моторен метод, MON 85 БДС EN ISO5163
3 Плътност при 15 °С 720 kg/m3 775 kg/m3  
4 Съдържание на олово, g/l, не повече от 0,013 IР 352
5 Плътност при 15 °С, g/ст3, не по-малко от 0,700   АSТМ D 4052-96
АSТМ D 1298-90
6 Дестилационни характеристики, vol. %:
до 70 °С, мин – макс
до 100 °С, мин – макс
до 180 °С, не по-малко от
Край на кипене, °С, не по-висок от
Остатък след дестилация, vol. %,
не повече от

10-45
35-65/70
85
215
2
  АSТМ D 86-96
7 Налягане на наситените пари по Рейд, kPа, не повече от:
Лято
Зима

60
80
  АSТМ D 323-94
8 Съдържание на сяра, wt %, не повече от 0,05   АSТМ D 4294-90
9 Корозия на медна пластина (3 часа при 50 °С), Ьаlе, не повече от 1   АSТМ D 130-94
10 Меркаптанова сяра, ррт, не повече от
или Докторски тест
15
отрицателен
  АSТМ D 3227-96
IР 342-83
АSТМ D 4952-96
11 Индукционен период при 100 °С, min, не по-малко от 360   АSТМ D 525-95
12 Съдържание на фактически смоли, тg/100 ст3, не повече от 5   АSТМ D 381-94

Сезони: Лято 16.04. - 15.10.; Зима 16.10 - 15.04.
Забележка: Продуктът съдържа до 15 % МТВЕ.

Анкета

Каква цялостна оценка давате за работата на фирма "БЕНТ ОЙЛ" АД