Продажба на горива от офисите ни в базите на
и офисите на

Бензиностанция

Актуални цени
на горива

Обновено на 01 ??? 2017

Дизелово моторно гориво 10 ppm, евро 5

Описание на продукта Прозрачна лесно запалима течност със специфична миризма.
Метод за производство Смесване на дестилатни фракции, получени от първична преработка на нефта. Допуска се влагане на присадки.
Приложение Гориво за дизелови двигатели с вътрешно горене.
Съхранение В закрити резервоари.
Транспорт Танкери, отговарящи на нормите за транспортиране на леснозапалими товари.
Безопасност Информационен лист за безопасност ( pdf 1.45 Mb )
Спецификация
Показатели Норма  Методи за изпитване
1 Пламна температура,°С, не по-ниска от 55 ISO 2719-93
2 Коксов остатък на 10 % остатък от дестилация, %, не повече от 0,20 ISO 6615-93
3 Пепел, % wt, не повече от 0,01 ЕN 26245
4 Вода, тg/kg, не повече от 200 АSТМ D 1744-92
5 Механични примеси, тg/kg, не повече от 24 DIN 51419
6 Корозия върху медна пластина (3 часа при 50°С), bale, не повече от 1 ISO 2160-95
7 Окислителна стабилност, g/т3, не по-висока от 25 АSТМ D 2274-94
8 Сяра, % wt, не повече от 0,035 ISO 8754-92
9 Гранична температура на филтруемост през студен филтър,°С,
не повече от:
зима (степен Е)
лято (степен А)


Минус 15
5
ЕN 116
10 Плътност при 15°С, kg/т3 820-860 АSТМ D 4052-96
11 Вискозитет при 40°С, mm2/s 2-4,50 ISO 3104-76
12 Цетаново число, не по-ниско от 49 Cm СИВ 2877
13 Цетанов индекс, не по-нисък от 46 EN ISO 4264-96
14 Дестилационни характеристики, % vol.:
при 250°С дестилират, не повече от
при 350°С дестилират, не по-малко от
при 370°С дестилират, не по-малко от

65
85
95
ISO 3405-88

Сезони: Лято 16.03. - 15.11.; Зима 16.11 - 15.03.
СИВ -Съюз за Икономическа Взаимопомощ

Анкета

Информираност и компетентност на служителите в бензиностанцията?