Продажба на горива от офисите ни в базите на
и офисите на

Бензиностанция

Актуални цени
на горива

Обновено на 01 ??? 2017

Котелно гориво 1%S

Описание на продукта Тъмна, вискозна течност.
Метод за производство Котелното гориво се получава при първичната и вторична преработка на нефт.
Приложение Гориво за стационарни и технологични горивни уредби.
Съхранение В затворени резервоари.
Транспорт Танкери, отговарящи на правилата за транспортиране на опасни товари.
Безопасност Информационен лист за безопасност ( pdf 1.94 Mb )
Спецификация
Показатели Норми Методи за изпитване
S-3,5 S-3,0
1 Кинематичен вискозитет при 80°С
(съотв. на усл. виск. по Енглер, °Е), mm2/s, не повече от
115
15
115
15
ASTM D 445-96
ASTM D 1665-91
2 Пепел, % wt, не повече от 0,14 0,14 ASTM D 482-95
3 Сяра, % wt, не повече от:
Нискосернисто
Високосернисто

1,0
3,5

1,0
3,0
ASTM D 4294 - 90
4 Водоразтворими Киселини и осноВи Отсъствие Отсъствие ASTM D 1093-93
5 Вода и утаиКи, % /м1, не поВече от 1,0 1,0 ASTM D 1796-97
6 Температура на течливост,°С, не по-висока от Определя се,
не се нормира
Определя се,
не се нормира
ASTM D 97-96а
7 Температура на замръзване,°С, не по-висока от 25 25 БДС 1751-70
8 Пламна температура в отворен тигел,°С, не по-ниска от 110 110 ASTM D 92-97
9 Специфична топлина на изгаряне (долна), MJ/kg, не по-ниска от 39,8 39,8 Ст СИВ 3965-83
10 Плътност при 15°С, g/cm3, не повече от 1,025 1,025 ASTM D 1298-90

* СИВ – Съюз за Икономическа Взаимопомощ

Анкета

Как оценявате качеството на предлаганите от нас нефтопродукти?