Декларация за поверителност

"БЕНТ ОЙЛ" АД с ЕИК: 200852966 е администратор / обработващ лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

 1. Какви лични данни събираме?

"БЕНТ ОЙЛ" АД обработва личните данни, които Вие (субектът на данните) ни предоставяте или получаваме от други източници. Ние обработваме следните категории лични данни, които се отнасят до Вас:

 • Идентификационни данни
 1. Защо са ни необходими?

Обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • Предоставяне на стоки и услуги
 1. На какво основание обработваме личните Ви данни?

За да обработваме Вашите лични данни законосъобразно, е необходимо да съществува валидно правно основание. В зависимост от целите, ние обработваме личните Ви данни за целите на предстоящо сключване на договор или сключен договор.

Когато обработваме личните Ви данни на основание легитимни интереси на Дружеството, тези интереси са свързани с:

 • гарантиране на сигурността на персонала и активите на Дружеството;
 • спазване на нормативни изисквания, приложими спрямо Дружеството;
 • необходимост от предоставяне на лични данни на други дружества от нашата група за вътрешни административни цели;
 • изпращане на оферти към потенциални или настоящи клиенти;
 1. Какво правим със събраните лични данни?

Вашите лични данни се обработват в "БЕНТ ОЙЛ" АД, дружество, намиращо се в България.

Дружеството обработва личните Ви данни с автоматични (изцяло или частично) и с неавтоматични средства, както следва:

 • Автоматичен начин на обработване – чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация;
 • Неавтоматичен начин на обработване – чрез поддържане на хартиен носител.

Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са надлежно защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

При извършване на нашите продажби и услуги свързани с петролни продукти, Дружеството предоставя Ваши лични данни на производители, превозвачи и доставчици съгласно нормативните изисквания на ЗКПО, ЗАДС, ЗДДС и др.

 1. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Съхраняваме данните Ви за срока на продължителност на съответния договор за услуги. След това личните Ви данни ще бъдат унищожени, след изтичане на предвидения законосъобразния срок.

Ако желаете повече информация относно правилата за запазване на личните данни, моля поискайте достъп до нашата процедура за запазване на данните.

 1. Какви са вашите права?

Вашите права са определени и са в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679):

 • Право на достъп на субекта на данните;
 • Право на коригиране;
 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
 • Право на ограничаване на обработването;
 • Право на преносимост на данните;
 • Право на възражение

Можете да попълните съответната форма, за да Ви предоставим детайлна информация за всички данни които обработваме.

В случай, че искате да подадете оплакване от това как сме обработили личните Ви данни, моля, свържете се със Служителя по защита на данните на "БЕНТ ОЙЛ" АД посредством dpo@bentoil.com и телефонен номер +359 2 818 3068 или +359 2 818 3044.

Служителят по защита на личните данни ще разгледа Вашето запитване/оплакване и в рамките на 30 дни ще получите отговор.

Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба до тях (https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6).

 

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.Find out more about cookies